Zazwyczaj opiekę prawna nad nieletnim posiadają rodzice już tak „z automatu”. Nie trzeba sądu, aby matka, czy zgłoszony ojciec dostali opiekę prawną nad swym dzieckiem (nieletnim). Dzieje się tak zaraz po jego urodzeniu. Co jednak, gdy dziecko jest sierotą, lub jego rodzice zostali tej opieki pozbawieni przez sąd?

Kto może sprawować opiekę prawną nad nieletnim?

Opieka prawnaJeśli rodzice zostali pozbawieni praw do własnego dziecka, zostały im odebrane prawa rodzicielskie, nie mają już prawa decydowania w ważnych kwestiach dotyczących życia ich potomka. Opieka prawna nad takim dzieckiem zostaje przeniesiona na inne osoby, które będą miały obowiązek zajmowania się (i utrzymywania) małoletniego. Opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, jeśli tylko poweźmie podejrzenie, iż małoletni rodziców nie posiada, lub zostały im odebrane prawa do niego. Kogo może wyznaczyć taki sąd? Przede wszystkim sąd może wyznaczyć tylko osoby, które maja pełną zdolność prawną, a to oznacza, że są pełnoletni, oraz nie zostali wcześniej przez sąd ubezwłasnowolnieni. Taka osoba musi również udowodnić, że nie została wcześniej praw opiekuńczych (czy rodzicielskich), wyrokiem innego sądu, ani też praw publicznych. Pozbawienie praw publicznych może być jednoznaczne z utrzymaniem wyroku bezwzględnego więzienia wobec pozbawionego. Taka osoba nie może zostać prawnym opiekunem żadnego małoletniego. Dobrze jest, gdy to właśnie rodzice wskażą osobę godną do podjęcia praw opiekuńczych, jeśli wcześniej nie byli oni ich pozbawieni.

Praktycznie każdy może być takim opiekunem i mieć pod swoją pieczą nawet kilka osób. Jeśli chodzi o rodzeństwo, najlepiej, aby było ono pod opieka jednej osoby. Niemniej zasadą jest, że każdy, kogo są opiekuńczy ustanowi opiekunem, obowiązany jest taką opiekę objąć.